Kliniki diaqnostika laboratoriyası

KLİNİKİ DİAQNOSTİK LABORATORİYANIN MADDİ TEXNİKİ BAZASI

Kliniki diaqnostik laboratoriya Amerikanın dünyada məşhur olan Becman şirketinin ən müasir tibb avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. 

 

 Hemotoloji analizlərin təyini üçün olan LH500 cihazı 3 dəqiqə ərzində qanın 27 parametrini lazer üsülu ilə mükəmməl şəkildə təyin edir.        

Qan yaxmasının mikroskopiyası  

Sidiyin ümumi analizi: Uriscan sidik analizatoru

Nəcisin ümumi analizi

Müxtəlif xarakterli yaxmalardan, ümumilikdə  50 növ üzrə geniş yayılmış yolxucu amillərin (xlamidioz, mikoplazma, ureoplazma, trixomonoz, sifilis, herpes, hepatitlər və s.) mikroskopik tədqiqatı

Sidik, likvoz, bəlğəm, prostat şirəsi, duodenal möhtəviyyat və spermanın tam şəkildə mikroskopik analizi.

Dərinin, dırnağın və tüklərin patogen mikroblara qarşı müayinəsi

 

 

Biokimyəvi cihaz- Becman COULTER UNİCEL DC600 1 saat ərzində 1000 müxtəlif analizi son dərəcə dəqiqliklə təyin edir.

 • Biokimyəvi testlər – BECKMAN COULTER UNİCEL 600
 • Ümumi zülal
 • Albumin
 • Zülal sidikdə
 • Ümumi bilirubin
 • Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)
 • Aspartataminotransferaza (AST)
 • Alaninamintransferaza (ALT)
 • Qammaqlutamintransferaza (QQT)
 • Laktatdehidroqenaza (LD)
 • Timol sınağı
 • Qələvi fosfotaza
 • Qlükoza ekspress test (kapilyar qanda)
 • Qlükoza venoz qanda
 • HbA1C Glikohemoqlabin
 • Qlükoza tolerant testi (şəkər yükləməsi)
 • Kreatinin klirensi (Reberq-Tareyev sınağı)
 • Qanda sidik cövhəri, sidik turşusu, kreatinin və qalıq azot
 • Lipoproteinlərin xolesterini (HDLD), (LDLD)
 • Triqliseridlər
 • Kreatininfosfokunaza (CK)
 • Kreatininfosfokunazanın miokardial fraksiyası (CK-MB)
 • Amilaza
 • Diastaza sidikdə
 • Na, K, Cl, Ca, Mg, Cu, P, Fe qanda
 • C reaktiv zülal (CRP)
 • Antistreptolizin – O (ASO)
 • Revmatoid faktoru (RF) 

Becman COULTER şirkətinin ACCESS 2 cihazı ilə infeksiyaları və hormonları muasir üsullarla təyin edirik.

FSH – Follikulstimullaşdırıcı hormon

 • LH – lyuteinləşdirici hormon
 • E2- Estradiol
 • Sərbəst estriol
 • Ümumi testosteron
 • Sərbəst testosteron
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Kortizol
 • Somatotrop hormon
 • Adrenalin (İFA)
 • Noradrenalin (İFA)
 • I PTH-intakt parathormon
 • TSH – Triostimullaşdırıcı hormon
 • Total T3 – Triyodtironin
 • Free T3 – sərbəst Triyodtironin
 • Total T4 – Tiroksin
 • Free T4 – Sərbəst Tiroksin
 • Total İgE – Ümumi İgE

Kardioloji testlər 

 • Troponin I 
 • Mioqlobin 
 • Kreatininfosfokinazanın miokardial fraksiyası CK – MB

Onkomarkerlər. 

 • yumurtalığın,süd vəzisinin, mədə-bağırsaq sisteminin onkomarkerləri;
 • PSA – prostatın spesifik antigeni; 
 • SCC – yastı hüseyrəli karsinoma; 
 • AFP – alfa fetoprotein onkomarkeri

Sidikdə narkotik maddələrin təyini 

 • Opiatlar 
 • Kokain metobolitləri
 • Amfetamin və onun törəmələri

İnfeksiyalar 

 • Toxoplazma  – (İFA) 
 • Herpes  – (İFA)
 • Sitomeqalovirus  – (İFA) 
 • Xlamidiya  – (İFA) 
 • Trixomonada – yaxmada
 • micoplazma – yaxmada
 • ureoplazma – yaxmada
 • Qardinella – yaxmada
 • Siflis – kart test
 • Rubella  – (İFA)
 • Brusella  – (İFA)
 • HBs AgİFA 
 • HBs Ag test üsulu ilə; 
 • HCV test üsulu ilə; 
 • HCV İFA; 
 • H-Pilori-kart test; 
 • H-Pilori İgM; 

 

 ACL 200 cihazı ilə koaquloqramma və qanın laxtalanma faktorlarını təyin edirik. 

 

 • Laxtalanma vaxtı (Suxorev üsulu)
 • Protrombin indeksi və protrombin vaxtı
 • Fibrinogen
 • Aktivləşmiş parsial tromboplastin vaxtı (APTT)
 • Beynəlxalq normalizə nisbəti (İNR)

 

 

Kliniki diaqnostik laboratoriya “Polimeraz zəncirvari reaksiya”larının aparılması üçün İsveçrənın Rotor-Gene tam avtomat cihazla təmin olunub.

 

Polimeraz zəncirvari reaksiya (PZR) - Rotor – Gene 6000 corbett

Spesifik DNT molekuluna görə törədicinin təyini

 

 • Hepatit A, D, B, C, ( keyfiyyət ) ; 
 • Hepatit C, B ( genotip ) ; 
 • Hepatit B, C ( kəmiyyət ) ;
 • Xlamidiya
 • Mukoplasma hom, Mukoplasma genit, Ureaplazma, Mykoplasma pneum 
 • Trichomonas vag., Cardnerella vag. 
 • N. Gonorrhaeae
 • CMV 
 • Herpess I + II 
 • Helikobakter pilori, Mycobakterium tub;
 • Shigella spesies; Shigella salmonella 
 • E coli  
 • Adenovirus, Rotovirus ;
 • Streptoccocus aeu ;
 • Brucella sp ; 
 • Treponema pal ;
 • Rubella ;
 • Parvovirus B 19, Enterovirus ;
 • Clostridium dif ;
 • Neisseria men , Neisseria spş ;
 • Hemofilis sp;
 • Listeria mon ;
 • HPV skrining, HPV genotip, HPV 6
 • RW.
 • İgG; 
 • Malyariya kart test; 
 • Tuberkulosis kart test 


    Hospitalın kliniki diaqnostik laboratoriyasında HemoCue WBC (qanda leykositlərin ekspress üsulu ilə sayilması), HemoCue Hb (qanda hemoqlobinin ekspress üsulu ilə təyin olunması), CEDY-40 eritrositlərin çökmə sürətinin təyin edilməsi, Glukose (qanda şəkərin təyin edilməsi) və HemoCue ALB (sidikde albuminin təyin edilməsi) aparatları vardır.

 Kliniki diaqnostik laboratoriyanın texniki imkanlarının artırılması istiqamətində görülmüş tədbirlər nəticəsində burada 26 parametr üzrə qanın ümumi analizi, tam şəkildə qanın biokimyəvi, hormonal və infeksiyon xarakterli laborator təhgiqatları, ümumilikdə 50 növ üzrə müxtəlif xarakterli yaxmalarda geniş yayılmış yolxucu amillərin ( xlamidioz, mikoplazma, ureaplazma, trixomonoz, sifilis, heкpes, hepatitlər və s.) təhqiqatı, sidik, likvor, bəlgəm, prostat şirəsi və duodenal möhtəviyyatın tam analizləri yerinə yetirilməkdədir.

Kliniki diaqnostik laboratoriyanın fəaliyyətinin nəticəsində xüsusi yolxucu xəstəliklər istisna olmaqla burada geniş miqyasda laborator analizlər yerinə yetirilir.